Woordenboek

A

 • Accreditering

  Engagement van artsen en tandartsen om een kwalitatief hoogstaande dienstverlening te garanderen, via navorming, "peer review" en over het algemeen ook een drempelactiviteit van een minimum aantal patiëntencontacten

 • Aanvullende verzekering

  Alle diensten en verstrekkingen van private ziekenfondsen die bovenop de verstrekkingen van de verplichte verzekering komen ten gunste van de leden die in orde zijn met hun bijdrage

 • ATC

  Rangschikking van de geneesmiddelen volgens een anatomische-therapeutische-chemische indeling, uitgewerkt door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO sinds 1987.

 • Adviserend arts

  Arts die verbonden is aan een ziekenfonds en die belast is met de controle op de arbeidsongeschiktheid en de specifieke medisch-sociale verstrekkingen

 • Algemeen geneeskundigen

  Personen, ingeschreven bij de Orde der geneesheren en niet voor een bepaald specialisme erkend

 • Apothekers

  Personen die een inschrijvingsnummer als apotheker hebben verkregen bij het Ministerie van Volksgezondheid

 • Apothekers-biologen

  Personen die door het Ministerie van Volksgezondheid erkend zijn om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten

 • Arbeidsongeschiktheid

  Ongeschiktheid om te werken ten gevolge van een ziekte, een ongeval of een ziekenhuisopname. Het ziekenfonds kent een vervangingsinkomen toe dat "arbeidsongeschiktheidsuitkering" wordt genoemd.

 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering

  Vervangingsinkomen dat aan de zieke of door een ongeval getroffen werknemer/zelfstandige wordt uitbetaald.

 • Anti-TNF

  De TNF-inhibitoren zijn een groep geneesmiddelen die inhibitoren van de tumornecrosefactor, een cytokine bij de ontstekingsprocessen van reumatoïde polyartritis, bevatten.

 • Astigmatisme

  Een storing in het gezichtsvermogen door een ongelijkmatigheid in de vorm van het hoornvlies en/of ooglens

B

 • BSF (Bijzonder Solidariteitsfonds)

  Het Bijzonder Solidariteitsfonds is een bijkomend vangnet naast de gewone dekking van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Dit fonds geeft een financiële tegemoetkoming aan patiënten met zeer ernstige aandoeningen die voor bepaalde behandelingen geen terugbetaling krijgen.

 • Biosimilaire geneesmiddelen

  “Biosimilars” zijn geneesmiddelen die gelijkwaardig zijn aan biologische geneesmiddelen waarvan het patent vervallen is. Ze zijn niet hetzelfde als generische geneesmiddelen, maar het werkzame bestanddeel is bij “biosimilars” in wezen dezelfde biologische stof, hoewel er sprake kan zijn van kleine verschillen als gevolg van de complexe aard ervan en de gehanteerde productiemethoden. Net als het referentiegeneesmiddel vertoont de biosimilar enige natuurlijke variabiliteit. De verschillen ten opzichte van het referentiegeneesmiddel hebben geen invloed op de veiligheid of de werkzaamheid.

C

 • Controle a posteriori

  Controle achteraf op het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle en de adviserend geneesheren van de ziekenfondsen, dit wil zeggen na analyse van het individueel voorschrijfgedrag betreffende een bepaalde geneesmiddelengroep en de vaststelling van outliers (uitschieters)

 • Centra voor ambulante revalidatie

  Centra voor ambulante revalidatie (CAR) van diverse spraak-, stem- en gehoorstoornissen, mentale stoornissen en gedragsstoornissen

 • CDV

  Centrum voor dagverzorging

 • Chronisch zieken

  Langdurig zieken die op grond van bepaalde criteria bijzondere voorwaarden inzake geneeskundige verzorging kunnen genieten.

 • Coëfficiëntgetal

  Het honorarium of de prijs van een geneeskundige verstrekking in de nomenclatuur wordt bepaald door 2 waarden: een sleutelletter en een coëfficiëntgetal. De sleutelletter heeft een bepaalde waarde, die verschillend kan zijn per verstrekking/groep van verstrekkingen. Het coëfficiëntgetal geeft per verstrekking de relatieve waarde aan van die bepaalde verstrekking t.o.v. andere verstrekkingen die eenzelfde sleutelletter hebben. De vermenigvuldiging van beide waarden levert het honorarium of de prijs van de prestatie op.

 • Cohorte

  Een cohorte is een groep patiënten (naam van de ziekte, subgroep, eerdere behandelingen, enz.) die baat zouden hebben van een welbepaald innovatief geneesmiddel. De cohorte-aanvraag komt overeen met het voorstel van de farmaceutische firma, en kan verschillen van de cohorte-beslissing. De cohorte-beslissing komt overeen met de aangenomen beslissing van ons College van geneesheren-directeurs.

 • Comorbiditeit

  Comorbiditeit is het tegelijkertijd voorkomen van twee of meer aandoeningen of stoornissen bij één persoon.

D

 • Derdebetalersregeling

  In de derdebetalersregeling keert de verzekeringsinstelling het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in de kostprijs van de honoraria rechtstreeks uit aan de zorgverleners (geneesheren, tandheelkundigen, ...). De gerechtigde moet dit bedrag dus niet meer voorschieten. Hij moet enkel het remgeld betalen.

 • DDD

  DDD : (Defined Daily Dose). DDD is een term voor het behandelingsvolume, gebaseerd op de gemiddelde hoeveelheid van een geneesmiddel dat dagelijks nodig is voor de behandeling van een volwassen patiënt, voor de belangrijkste indicatie van dat geneesmiddel. Een groep deskundigen van het ‘WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology’ bepaalt die gemiddelde hoeveelheid. Als de WHO voor een geneesmiddel geen ‘officiële’ DDD heeft bepaald, dan gebruiken wij een ‘informele’ DDD. Sinds 2014 leggen de experten van onze Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen (CTG) die informele DDD vast. Zij doen dat onder toezicht van het Comité voor evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen.

 • Dioptrie

  De meeteenheid om de sterkte van de glazen aan te geven om het zicht van de drager te corrigeren.

E

 • EBM

  « evidence based medicine ». Informatie die gebaseerd is op medische evidentie.

F

 • Farmanet

  Een informatienetwerk over het ambulant voorschrijven van terugbetaalbare geneesmiddelen. Een deel van de website van het RIZIV is gewijd aan Farmanet.

 • Functioneel bilan

  Het functioneel bilan wordt door de psycholoog (en in het geval van een verzoek om gespecialiseerde zorg, een arts) uitgevoerd bij de eerste sessie en wordt uitgevoerd en geactualiseerd gedurende de gehele follow-up van de begunstigde. Het heeft tot doel de functionele status in zijn context te beschrijven, met inbegrip van de problemen en situatie van de persoon en zijn omgeving (medisch, psychologisch, sociaal, huidige behandeling, voorgeschiedenis, enz.)

G

 • GVU-besluit

  Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

 • GMD (Globaal Medisch Dossier)

  Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen…). Het maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk.

 • Geconventioneerde zorgverlener

  Tarieven worden overeengekomen tussen vertegenwoordigers van de zorgverleners, de ziekenfondsen en de overheid in commissies en vergaderingen op het RIZIV. Elke individuele zorgverlener kan deze overeenkomst (conventie) aanvaarden, gedeeltelijk aanvaarden of niet aanvaarden. Indien een zorgverlener de conventie aanvaardt, is hij geconventioneerd. Dit betekent dat hij de officiële tarieven aanvaardt en toepast.

 • Geneesheren-specialisten

  Personen, ingeschreven bij de Orde der geneesheren, die door het Ministerie van Volksgezondheid voor een bepaald specialisme erkend zijn.

 • Generische geneesmiddelen

  Geneesmiddelen die goedkoper zijn maar dezelfde therapeutische waarde hebben. De generische geneesmiddelen worden in de handel gebracht als de bescherming van de geneesmiddelen van het originele merk, dat wordt verzekerd door een patent, verstreken is

 • Gerechtigde geneeskundige verzorging

  Persoon die de inkomstenbron is van het gezin (werknemer, zelfstandige, werkloze,...) en die voor de personen te zijner laste het recht creëert op geneeskundige verzorging.

 • Gezondheidsindex

  Door de overheid gehanteerde prijsindex, onderscheiden van de oorspronkelijke index van de kleinhandelsprijzen door de verwijdering uit de indexberekening van ‘ongezonde’ producten als tabakswaren, alcohol en petroleumproducten

 • Globaal beheer

  De Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) en de Rijksdienst voor de sociale verzekering der zelfstandigen (RSVZ) staan in voor het “globaal beheer” van de sociale zekerheid. Dit houdt in dat zij alle bijdragen (van werkgevers, werknemers en zelfstandigen) voor de financiering van het systeem innen, beheren en verdelen over de verschillende instellingen van de sociale zekerheid, in functie van de behoeften van de verschillende verzekeringstakken.

 • GVU-wet

  Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

 • gerechtigde uitkeringen

  De persoon die een persoonlijk recht opent op uitkeringen wegzens arbeidsongeschiktheid, moederschap, geboorte of adoptie.

 • Genderidentiteit

  De intieme perceptie die iemand over hun eigen gender heeft.

 • Genderexpressie

  De manier waarop een persoon hun genderidentiteit uitdrukt, aan de hand van bijvoorbeeld hun gedrag, kleding, stemgebruik, lichaamstaal, etc.

 • Genderdysforie

  Een gevoel van ongemak, zowel fysiek als mentaal, dat een persoon te allen tijde (vaak al sinds heel jonge leeftijd) aanvoelt omdat die een verschil ervaart tussen hun genderidentiteit en hun gender toegewezen bij de geboorte.

 • Genderbevestigende

  Proces voor de (formele en/of informele) bevestiging en erkenning van het gender zoals de persoon dat aanvoelt.

 • Gemengde doofheid

  Een vorm van doofheid met eigenschappen van neurosensoriële en transmissiedoofheid

H

 • HKZIV

  Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

 • Honorarium

  Het officiële tarief in de nomenclatuur voor de verstrekking van een individuele geconventioneerde zorgverlener, bv. arts, tandarts, kine, ...

 • Hypermetropie

  Verziendheid

I

 • Impulseo (Impulsfonds voor huisartsgeneeskunde)

  Om de vestiging en de werking van huisartsenpraktijken te ondersteunen heeft de regering extra financiële middelen vrijgemaakt via het “Impulsfonds voor de huisartsgeneeskunde” binnen de begroting van de verzekering voor geneeskundige verzorging. De genomen maatregelen zijn gekend onder de namen Impulseo I en Impulseo II.

 • Invaliditeit

  Wanneer u langer dan een jaar als arbeidsongeschikt bent erkend, treedt u in invaliditeit. Het tijdvak van invaliditeit begint dus vanaf het tweede jaar van uw arbeidsongeschiktheid.

 • Individuele zorgverlener

  Begrip dat de individuele zorgverleners groepeert die prestaties binnen de ziekteverzekering (verzekering geneeskundige verzorging) verstrekken: artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, apothekers, enz.

 • Infobox

  Informatiebrochures met antwoorden op essentiële reglementaire vragen die zorgverleners zich kunnen stellen over de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

J

  K

  • Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)

   De Kruispuntbank van de sociale zekerheid beheert de elektronische gegevensuitwisseling tussen de verschillende instellingen van de sociale zekerheid. Zij waakt over de veiligheid van die uitwisseling en voorkomt dat er misbruik wordt gemaakt van de doorgestuurde gegevens.

  • Katz-schaal

   Evaluatieschaal gebruikt in ROB (rustoorden voor bejaarden) en RVT (rust- en verzorgingstehuizen) met betrekking tot de zelfredzaamheid van de patiënt

  L

  • LCM

   Landsbond der Christelijk mutualiteiten

  • Lokale kwaliteitsgroepen

   peer review tussen artsen : te vervolledigen

  • LOK

   Lokale kwaliteitsgroep

  • Laagvariabele zorg

   Standaardiseerbare, weinig complexe zorg, die van de ene patiënt tot de andere en van ziekenhuis tot ziekenhuis weinig verschilt

  M

  • MAF

   Systeem dat ervoor zorgt dat elk gezin voor sommige gezondheidskosten niet meer moet uitgeven dan een grensbedrag. Het exacte bedrag hangt af van het gezinsinkomen. De MAF wordt per jaar berekend.

  • Maximumfactuur

   Systeem dat ervoor zorgt dat elk gezin voor sommige gezondheidskosten niet meer moet uitgeven dan een grensbedrag. Het exacte bedrag hangt af van het gezinsinkomen. De MAF wordt per jaar berekend.

  • Moederschapsuitkering

   Vervangingsinkomen dat aan de vrouw in bevallingsverlof wordt uitbetaald.

  • Medication review

   Medication review of medicatienazicht is een gestructureerd, kritisch onderzoek van de lijst van geneesmiddelen die een patiënt neemt. Tijdens het medicatienazicht zijn problemen gelinkt aan medicatie op te sporen en worden oplossingen voor die problemen aanbevolen. Het doel van dit nazicht is een overeenkomst met de patiënt bereiken over de medicamenteuze behandeling, om de impact van medicijnen te optimaliseren, het aantal medicatie-gerelateerde problemen te minimaliseren en verspilling tegen te gaan.

  • Medicatieschema

   Het medicatieschema is een schematisch overzicht van alle actieve medicatie die aan een patiënt is voorgeschreven en/of zonder voorschrift is afgeleverd.

  • Medicamenteuze behandeling

   Met een medicamenteuze behandeling bedoelen we een ‘medicatielijn’ die een geneesmiddel of farmaceutisch product voorstelt dat de patiënt moet nemen gedurende een bepaalde periode. Het geheel van de medicamenteuze behandelingen vormen samen de ‘volledige medicamenteuze behandeling’ of het ‘medicatiedossier’ van de patiënt.

  • Myopie

   Bijziendheid

  N

  • Nomenclatuurcode

   Voor elke medische of paramedische handeling bestaat er een code. Deze code staat voor het honorarium dat door de zorgverlener wordt gevraagd en voor het bedrag dat door het ziekenfonds wordt terugbetaald.

  • Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

   Gecodeerde lijst met de geneeskundige prestaties die (geheel of gedeeltelijk) vergoed/terugbetaald worden door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging De lijst is een bijlage van het koninklijk besluit van 14-9-1984.De bijwerkingen van de lijst worden in het Staatsblad gepubliceerd als wijzigingen van die bijlage.

  • Neurosensoriële doofheid

   Neurosensoriële doofheid wordt veroorzaakt door dysfunctie van het binnenoor (slakkenhuis) en gaat gewoonlijk samen met schade aan de haarcellen of de gehoorzenuw.

  O

  • Omnio-statuut

   Het OMNIO-statuut geeft sinds 1 juli 2007 recht op betere vergoeding van medische kosten (arts, tandarts, kinesitherapeut, apotheker, hospitalisatie, …) voor gezinnen met een laag inkomen. De persoonlijke bijdrage (remgeld) die u voor die prestaties betaalt, is dan merkelijk lager. Het nieuwe statuut geeft recht op dezelfde terugbetalingen als voor de rechthebbenden op de verhoogde (verzekerings)tegemoetkoming (RVV).

  P

  • Peer review

   Groepsoverleg onder gelijken (zorgverleners), essentiële voorwaarde voor accreditering

  • Persoonlijk aandeel

   Door de patiënt te betalen deel voor de geneeskundige verstrekking, verkregen na aftrek van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging; wordt ook «remgeld» genoemd.

  • Persoon ten laste

   Persoon die, door de band die hij heeft met een gerechtigde, onrechtstreeks geneeskundige verstrekkingen geniet (bijv. : echtgenote die niet werkt, kind ...). "Worden beschouwd als persoon ten laste: - kinderen jonger dan 25 jaar voor wie de gerechtigde in het onderhoud voorziet, - evenals de personen die onder hetzelfde dak verblijven; lage beroeps - en/of vervangingsinkomens hebben en ofwel echtgenoot, ascendent of samenwonende zijn."

  • Primaire ongeschiktheid

   Tijdvak van arbeidsongeschiktheid die minder dan een jaar duurt

  • Pseudonomenclatuur

   Dit is de lijst van de codenummers gebruikt in het facturatie- en attestatiecircuit met betrekking tot geneeskundige prestaties en die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

  • Persoonlijk aandeel

   Door de patiënt te betalen deel voor de geneeskundige verstrekking, verkregen na aftrek van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging; wordt ook «remgeld» genoemd.

  • Pi-Pharma

   Pi-Pharma is een parallelimportfirma die de Aricept-geneesmiddelen op de Belgische markt brengt. Een parallelimportfirma importeert geneesmiddelen vanuit andere lidstaten van de Europese Unie. De parallelimport kadert in de Europese optiek van het vrije verkeer van goederen en is in alle lidstaten van toepassing. Een geneesmiddel dat in België, maar ook in een andere lidstaat van de Europese Unie op de markt wordt gebracht, mag door een firma vanuit die lidstaat op de markt worden gebracht, voor zover aan een aantal wettelijke vereisten is voldaan. Dat verklaart waarom een geneesmiddel met dezelfde benaming door verschillende firma’s mag worden verdeeld.

  • prijs buiten bedrijf

   De prijs buiten bedrijf is de prijs waaraan de farmaceutische firma de farmaceutische specialiteit aan groothandelaars factureert

  • polymedicatie

   Er is sprake van polymedicatie of (te)veel geneesmiddelen als iemand 5 of meer (verschillende) geneesmiddelen gebruikt per dag. Anders gezegd, ‘overdadig’ geneesmiddelengebruik.

  • Presbyope

   Wanneer het moeilijker wordt om te focussen op iets dat dichtbij is, door een verlies van flexibiliteit van de ooglens (vanaf ongeveer 40 jaar)

  • Paradontologie

   Parodontologie is een specialisme binnen de tandheelkunde dat instaat voor de preventie, diagnose en behandeling van aandoeningen van het tandvlees en/of andere weefsels rond de tand.

  • paradontologie

   Parodontologie is een specialisme binnen de tandheelkunde dat instaat voor de preventie, diagnose en behandeling van aandoeningen van het tandvlees en/of andere weefsels rond de tand

  Q

   R

   • Rechthebbende op verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV)

    Persoon, vroeger WIGW (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen) genoemd, die voor bepaalde geneeskundige verstrekkingen een hogere vergoeding ontvangt. Het gaat vooral om de volgende personen: de rechthebbenden op een tegemoetkoming aan personen met een handicap, een gewaarborgd inkomen, het leefloon of gelijkaardige steun, alsook de weduwnaars/weduwen, gepensioneerden, invaliden, wezen en sommige werklozen, indien zij voldoen aan de inkomensvoorwaarden.

   • Referentieterugbetaling

    Systeem waarbij de tegemoetkoming vermindert van een originele specialiteit waarvoor een goedkopere specialiteit beschikbaar is

   • Remgeld

    synoniem van persoonlijk aandeel - Door de patiënt te betalen deel voor de geneeskundige verstrekking, verkregen na aftrek van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging; wordt ook «remgeld» genoemd

   • ROB

    Rustoord voor bejaarden

   • RVT

    Rust- en verzorgingstehuis

   S

   • Sociaal verzekerde

    Elke persoon die recht heeft op het systeem van de sociale zekerheid.

   • SAM-kaart

    Beroepskaart die sommige zorgverleners kunnen aanvragen, vereist om de gegevens in de chip van de SIS-kaart te kunnen lezen

   • SIS-kaart

    Sociale Identiteitskaart (Sociaal Informatiesysteem)

   • Sleutelletter (nomenclatuur)

    Het honorarium of de prijs van een geneeskundige verstrekking in de nomenclatuur wordt bepaald door 2 waarden: een sleutelletter en een coëfficiëntgetal. De sleutelletter heeft een bepaalde waarde, die verschillend kan zijn per verstrekking/groep van verstrekkingen. Het coëfficiëntgetal geeft per verstrekking de relatieve waarde aan van die bepaalde verstrekking t.o.v. andere verstrekkingen die eenzelfde sleutelletter hebben. De vermenigvuldiging van beide waarden levert het honorarium of de prijs van de prestatie op

   • Sociaal verzekerde

    Elke persoon die recht heeft op het systeem van de sociale zekerheid.

   • SHA

    Séjour Hospitalier Anonyme (Anoniem Ziekenhuisverlijf)
    Vanaf de boekjaren 1995-1996 werd door het RIZIV gestart met de inzameling van statistische bestanden per ziekenhuisverblijf, SHA bestanden genoemd (Séjours hospitaliers anonymes), op basis van gegevens geboekt over een periode van zes kwartalen.

   • Socioprofessionele re-integratie

    Socioprofessionele re-integratie voor arbeidsongeschikte werknemers is een programma met het oog op een aangepaste terugkeer naar werk.

   • SUMEHR

    Een samengevat klinisch dossier van een patiënt opgemaakt volgens de specificaties opgesteld door het eHealth-platform.

   • Subgingivaal (tandsteen)

    Subgingivaal tandsteen is tandsteen dat zich onder het tandvlees bevindt.

   • subgingivaal (tandsteen)

    Subgingivaal tandsteen is tandsteen dat zich onder het tandvlees bevindt

   • Sferisch

    Sferische contactlenzen corrigeren ver- of bijziendheid.

   T

   • Tandheelkundigen

    Personen die door de bevoegde provinciale geneeskundige commissies voor tandheelkundigen gemachtigd zijn hun beroep uit te oefenen.

   • Tegemoetkoming (verzekerings-)

    Te betalen deel voor het honorarium of de prijs van een geneeskundige verstrekking dat niet ten laste is van de patiënt maar van de verzekering voor geneeskundige verzorging; vormt samen met het remgeld het totale bedrag van de geleverde verstrekking

   • Therapeutische relaties

    Een therapeutische relatie is een relatie die jij, als zorgverlener, met je patiënt aangaat om zijn gezondheidsgegevens te delen en te consulteren. De toegang tot de patiëntgegevens is beperkt in duur.

   • Transgender

    Een persoon die een genderidentiteit of genderexpressie heeft (het gender dat die persoon gewaarwordt of uit) die verschilt van het gender dat aan deze persoon bij de geboorte werd toegewezen.

   • Therapietrouw

    De mate waarin de persoon hun behandeling uitvoert in overeenstemming met de afspraken die die heeft gemaakt met hun zorgverlener.

   • Transmissiedoofheid

    Conductief gehoorverlies houdt verband met beschadiging van het buitenoor en treedt op wanneer het vermogen om geluid van het middenoor naar het binnenoor over te brengen, aangetast of verloren is.

   • Torisch

    Torische contactlenzen zijn geschikt voor mensen met een cilindrische afwijking aan hun ogen. Ook wel astigmatisme genoemd.

   • Trombectomie

    Verwijderen van een bloedprop

   U

    V

    • Vrije verzekering

     Verzekering waartoe de zelfstandigen, vóór 1 januari 2008, vrijwillig bijdragen betaalden bij hun ziekenfonds om de vergoeding van de kleine risico's te genieten Vanaf 1 januari 2008 zijn de kleine risicio's voor de zelfstandigen opgenomen in de verplichte verzekering.

    • Verplichte verzekering of verzekering GVU

     Tak van de sociale zekerheid die de vergoeding van de geneeskundige verzorging en de betaling van de uitkeringen omvat. De verstrekkingen die de verplichte verzekering ten laste neemt, worden beheerd door het RIZIV.

    • Verhoogde tegemoetkoming

     Dankzij de verhoogde tegemoetkoming zijn raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie, enz. goedkoper voor rechthebbenden. In bepaalde gevallen hebben ze automatisch recht. In andere gevallen moeten ze daarvoor bij hun ziekenfonds een aanvraag indienen. Een andere naam voor verhoogde tegemoetkoming is "voorkeurregeling"

    • Verpleegkundigen

     Personen die door de Dienst voor geneeskundige verzorging ingeschreven zijn op de lijst van de verpleegkundigen

    • Voorkeurregeling

     synoniem van verhoogde tegemoetkoming - De verhoogde tegemoetkoming zorgt ervoor dat bepaalde categorieën van rechthebbenden een lagere persoonlijke bijdrage (remgeld) betalen bij een ziekenhuisverblijf, voor een raadpleging van een arts, voor geneesmiddelen, .... Een andere naam voor verhoogde tegemoetkoming is "voorkeurregeling

    • Vrije verzekering

     Verzekering waartoe de zelfstandigen, vóór 1 januari 2008, vrijwillig bijdragen betaalden bij hun ziekenfonds om de vergoeding van de kleine risico's te genieten Vanaf 1 januari 2008 zijn de kleine risicio's voor de zelfstandigen opgenomen in de verplichte verzekering

    • Vroedvrouwen

     Personen die door de bevoegde provinciale geneeskundige commissies voor vroedvrouwen gemachtigd zijn hun beroep uit te oefenen en van wie daarenboven bij het RIZIV bekend is dat ze hun beroep nog uitoefenen

    • Visumdatum zorgkundige

     Voor diploma’s die de Belgische onderwijsinstellingen afleveren, komt de datum van het visum van de zorgkundige overeen met de datum van de registratie als zorgkundige door de Gemeenschappen. Voor de registratie wordt de datum genomen waarop de administratie van de Gemeenschappen het dossier als volledig beschouwt. De datum van het visum kan nooit aan de datum van het diploma voorafgaan.

    • visumdatum verpleegkundige

     Voor diploma’s en studieattesten die Belgische onderwijsinstellingen afleveren, komt de datum van het visum van de verpleegkundige overeen met de datum waarop de FOD Volksgezondheid de visumaanvraag als volledig beschouwt. De datum van het visum kan nooit aan de datum van het diploma voorafgaan.

    • visumdatum vroedvrouw

     Voor diploma’s en studieattesten die Belgische onderwijsinstellingen afleveren, komt de datum van het visum van de vroedvrouw overeen met de datum waarop de FOD Volksgezondheid de visumaanvraag als volledig beschouwt. De datum van het visum kan nooit aan de datum van het diploma voorafgaan.

    W

    • Waarden (nomenclatuur)

     Het honorarium of de prijs van een geneeskundige verstrekking in de nomenclatuur wordt bepaald door 2 waarden: een sleutelletter en een coëfficiëntgetal. De sleutelletter heeft een bepaalde waarde, die verschillend kan zijn per verstrekking/groep van verstrekkingen. Het coëfficiëntgetal geeft per verstrekking de relatieve waarde aan van die bepaalde verstrekking. De vermenigvuldiging van beide waarden levert het honorarium of de prijs van de prestatie op.

    • Weesgeneesmiddelen

     Een weesgeneesmiddel is een farmaceutische specialiteit die gebruikt wordt voor de diagnose, de preventie of de behandeling van een zeldzame ziekte waarvoor er geen preventief middel, diagnostisch middel of geen behandeling bestaat, of indien wel, die een significant voordeel biedt voor de patiënt

    X

     Y

      Z

      • Zorgtraject

       Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Een zorgtraject vertrekt van een samenwerking tussen patiënt, huisarts en specialist. Het traject begint na ondertekening van een ‘zorgtrajectcontract’ door deze 3 partijen.

      • Zorgverleners

       Begrip dat alle artsen (huisartsen en specialisten), tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, ziekenhuizen, rustoorden, enz. omvat. Het gaat om professionele zorgverleners of instellingen die geneeskundige verzorging verlenen opgesomd in de wet op de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. De wet op de “medische ongevallen” van 31 maart 2010 gebruikt hetzelfde begrip (art. 2) met gedeeltelijk dezelfde zorgberoepen maar soms ook andere zoals bv . de bloedtransfusie-instellingen en –centra

     • {name}

      {description}

     • Laatst aangepast op 03 juli 2014