Impact van uw gezinssituatie op het bedrag van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering

Uw gezinssituatie kan een invloed hebben op uw arbeidsongeschiktheidsuitkering. U bent in arbeidsongeschiktheid en:

- werknemer of werkloze: uw ziekenfonds houdt onder meer rekening met uw gezinssituatie voor de berekening van het minimumbedrag van uw uitkering vanaf de 1e dag van de 4e  maand van uw arbeidsongeschiktheid en van het bedrag van uw invaliditeitsuitkering.

- zelfstandige: uw gezinssituatie bepaalt vanaf de 1e dag van uw arbeidsongeschiktheid het bedrag van uw uitkering.

 

Vangt u vluchtelingen of asielzoekers op? Dit heeft geen gevolgen voor uw uitkering

In normale omstandigheden houden we voor de bepaling van de gezinssituatie van de arbeidsongeschikt erkende persoon ook rekening met de inkomsten van niet-verwante personen die op hetzelfde adres wonen, wat soms een verlaging van de uitkering tot gevolg heeft.

Naar aanleiding van de huidige opvangcrisis en in het kader van het winterplan geldt een specifieke maatregel voor de tijdelijke opvang van bewoners die opvangcentra verlaten.
Het gaat om de volgende categorieën van bewoners:

 • vreemdelingen die minder dan zes maanden geleden een erkenning kregen als vluchteling of subsidiair beschermde;
 • vreemdelingen in asielprocedure die het opvangcentrum moeten verlaten omdat ze een eigen inkomen ontvangen door werk;
 • vreemdelingen in asielprocedure die vrijwillig het opvangcentrum willen verlaten.

In deze bijzondere situatie, wanneer deze vluchtelingen of asielzoekers gedomicilieerd zijn op de hoofdverblijfplaats van de persoon die arbeidsongeschikt is, beschouwen wij hen voor de berekening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet als deel van het gezin. Als u deze personen opvangt, zal dit dus nooit leiden tot een verlaging van uw uitkering.

Dezelfde maatregel geldt ook wanneer u Oekraïners opvangt die vluchten voor de oorlog in hun land.

3 gezinssituaties

Er zijn 3 verschillende situaties:

 • U bent een gerechtigde met gezinslast
 • U bent een alleenstaande gerechtigde (of daarmee gelijkgesteld)
 • U bent een samenwonende gerechtigde

Verwar de gezinssituatie niet met de situatie:

 • die uw ziekenfonds in het kader van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) heeft vastgesteld
 • die in andere sectoren van de sociale zekerheid (werkloosheid, gezinsbijslag, pensioen) of op fiscaal vlak is toegekend
    

U bent een gerechtigde met gezinslast

 
Om als een gerechtigde met gezinslast te worden beschouwd, moet u: 
 • samenwonen met uw echtgeno(o)t(e), feitelijke levenspartner, kind of bloed- of aanverwant tot de 3e graad, die/dat u financieel ten laste is
  OF
 • alleenstaande zijn en onderhoudsgeld van minimum 111,55 EUR betalen
 

1. U woont samen met uw echtgeno(o)t(e), feitelijke levenspartner, kind of bloed- of aanverwant tot de 3de graad die/dat u financieel ten laste is

 
Om financieel ten laste van u te zijn, mag uw echtgeno(o)t(e), feitelijke levenspartner, kind (ongeacht zijn leeftijd) of bloed- of aanverwant tot de 3e graad financieel niet ten laste zijn van iemand anders binnen uw gezin (zie voorbeelden 1 en 2) en mag het brutobedrag van zijn maandelijks (beroeps- of vervangings-)inkomen het grensbedrag om als persoon ten laste te worden beschouwd  niet overschrijden.
 
Als u samenwoont met uw echtgeno(o)t(e) of feitelijke levenspartner, kan hij/zij alleen de gezinslast doen ontstaan of uitsluiten. Uw ziekenfonds houdt met andere woorden geen rekening met de andere personen die bij u wonen, noch met hun inkomsten.
 
In de andere gevallen mag het brutobedrag van het (beroeps- of vervangings)inkomen van de andere personen met wie u samenwoont, buiten uw (andere) kinderen, of bloed- of aanverwanten tot de 3e graad en de kinderen, of bloed-of aanverwanten tot de 3e graad van uw echtgeno(o)t(e) of feitelijke partner, het grensbedrag om als persoon ten laste te worden beschouwd niet overschrijden.
 
Naast de inkomsten van uw kind bloed- of aanverwant tot de 3de graad dat/die u financieel ten laste is, houdt het ziekenfonds dus geen rekening met de inkomsten van uw kinderen en bloed- of aanverwanten tot de 3e graad (zie voorbeeld 3). Uw ziekenfonds houdt ook geen rekening met de inkomsten van de kinderen bloed- of aanverwanten tot de 3e graad van uw echtgeno(o)t(e) of feitelijke partner (zie voorbeeld 4).
Uw ziekenfonds houdt wél rekening met de inkomsten van de andere personen.
 
Voorbeelden 
 1. U woont samen met uw broertje dat 6 jaar is en met uw ouders (inkomsten boven het grensbedrag). Uw broertje is financieel ten laste van uw ouders. U bent geen gerechtigde met gezinslast.
 2. U woont samen met uw zus (inkomsten onder het grensbedrag) en schoonbroer (inkomsten boven het grensbedrag). Uw zus is financieel ten laste van haar echtgenoot. U bent geen gerechtigde met gezinslast.
 3. U woont samen met uw zoon (inkomsten onder het grensbedrag) en uw tante (inkomsten boven het grensbedrag). Uw zoon is u financieel ten laste. Het ziekenfonds houdt geen rekening met de inkomsten van uw tante. U bent gerechtigde met gezinslast.
 4. Uw echtgenoot is overleden. U woont samen met uw dochter (inkomsten onder het grensbedrag) en uw schoonmoeder (inkomsten boven het grensbedrag). Uw dochter is financieel ten laste van u. Uw ziekenfonds houdt geen rekening met de inkomsten van uw schoonmoeder. U bent gerechtigde met gezinslast.
 

2. U bent alleenstaande en betaalt onderhoudsgeld van minimum 111,55 EUR

 
U wordt ook als gerechtigde met gezinslast beschouwd, als u aan elk van onderstaande voorwaarden voldoet: 
 • U bent alleenstaande (zie punt ‘U bent een alleenstaande gerechtigde’)
 • U betaalt onderhoudsgeld (op basis van een gerechtelijke beslissing of notariële akte) of uw echtgeno(o)t(e) ontvangt een deel van uw uitkeringen (op basis van een gerechtelijke beslissing)
 • Het onderhoudsgeld of de sommendelegatie bedraagt ten minste 111,55 EUR per maand (dat bedrag volgt de schommelingen van de index der consumptieprijzen niet)
 

U bent een alleenstaande gerechtigde (of daarmee gelijkgesteld)

 
U bent een alleenstaande gerechtigde of wordt daarmee gelijkgesteld.
 
U bent een alleenstaande gerechtigde als u:
 • alleen woont
  OF
 • samenwoont met personen die geen enkele vorm van inkomen hebben (en die niet als personen ten laste worden beschouwd)
 
U wordt met een alleenstaande gerechtigde gelijkgesteld als u samenwoont met een persoon (echtgenoot, feitelijke levenspartner, kind, ouder of bloed- of aanverwant tot de derde graad) die, in principe, de gezinslast kan doen ontstaan, maar waarvan het maandelijkse bruto-inkomen:
 

U bent een samenwonende gerechtigde

 
U bent een samenwonende gerechtigde als u niet voldoet aan de voorwaarden van gerechtigde met gezinslast, alleenstaande gerechtigde of daarmee gelijkgesteld (resterende gezinscategorie).
 
Uw ziekenfonds vergoedt u als samenwonende gerechtigde als het niet (meer) de nodige (of voldoende) gegevens heeft om u te kunnen (blijven) uitbetalen als gerechtigde met gezinslast  of als alleenstaande gerechtigde of daarmee gelijkgesteld.
 

Wanneer en hoe bepaalt uw ziekenfonds uw gezinssituatie?

 
Uw ziekenfonds bepaalt uw gezinssituatie op basis van:
 • de gegevens van het rijksregister
 • de informatie die u zelf meedeelt
 
Uw ziekenfonds controleert de samenstelling van uw gezin op basis van de gegevens van het rijksregister en stuurt u (behalve als u alleen woont) een formulier op dat u moet (laten) invullen:
 • voor zelfstandigen : tijdens de 1e maand van de arbeidsongeschiktheid (na de aangifte van de arbeidsongeschiktheid)
 • voor werknemers:
  • ten vroegste in de loop van de 3e maand van de arbeidsongeschiktheid
  • uiterlijk in de loop van de 6e maand van de arbeidsongeschiktheid
 
Vanaf dan moet u uw ziekenfonds spontaan en zo snel mogelijk op de hoogte brengen van elke verandering in de samenstelling of de inkomsten van uw gezin.
Bovendien moet u het formulier dat het ziekenfonds u toestuurt (laten) invullen en het de gevraagde bewijsstukken bezorgen.
​​​​​

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 19 december 2022